Επιλογή Σελίδας
Γενικά

Ο ιστότοπος www.leasetech.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ηλεκτρονικών προϊόντων και εξοπλισμού γραφείου προς εκμίσθωση της ομόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία «LEASETECH Ο.Ε.», οδός Σολωμού 90, ΤΚ 26222, Πάτρα (ΑΦΜ: 800662384). Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του www.leasetech.gr  σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά και αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.leasetech.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι

Η «LEASETECH Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η «LEASETECH Ο.Ε.» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

H «LEASETECH Ο.Ε.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.leasetech.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της «LEASETECH Ο.Ε.», υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Κάθε άλλο περιεχόμενο ή πληροφορία παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και η «LEASETECH Ο.Ε.» αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό μη παραβίασης είτε ως προς τη λειτουργία  του δικτυακού τόπου είτε ως προς το περιεχόμενο.

Περιορισμός ευθύνης

Η «LEASETECH Ο.Ε.» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους (βλ. παρ. – Πνευματικά δικαιώματα). Η «LEASETECH Ο.Ε.» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «LEASETECH Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η «LEASETECH Ο.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της «LEASETECH Ο.Ε.». H «LEASETECH Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η «LEASETECH Ο.Ε.» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με διαδικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της «LEASETECH Ο.Ε.» προς το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Σε καμία περίπτωση η «LEASETECH Ο.Ε.» δεν έχει ευθύνη για αποζημίωση άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη, (συμπεριλαμβανομένης, απεριόριστα, της αποζημίωσης για ζημιά επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική, εσόδων, στοιχείων, πληροφοριών ή για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας), που προκαλείται από, προκύπτει από ή έχει σχέση με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου www.leasetech.gr ή του περιεχομένου του, ακόμα και εάν η «LEASETECH Ο.Ε.» έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα ζημιάς. Οποιαδήποτε αγωγή κατά της «LEASETECH Ο.Ε.» που αφορά σε ή έχει σχέση με τον δικτυακό τόπο www.leasetech.gr πρέπει να εγερθεί και να κοινοποιηθεί στην «LEASETECH Ο.Ε.» γραπτώς, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γέννεσης της βάσης της αγωγής.

Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.leasetech.gr αποτελεί επίσημο διαδικτυακό τόπο της «LEASETECH Ο.Ε.». Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την «LEASETECH Ο.Ε.», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «LEASETECH Ο.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «LEASETECH Ο.Ε.» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «LEASETECH Ο.Ε.» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «LEASETECH Ο.Ε.» ή/και του www.leasetech.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.leasetech.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις χρηστών – πελατών

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.leasetech.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της «LEASETECH Ο.Ε.» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασφάλεια – απόρρητο συναλλαγών

H «LEASETECH Ο.Ε.» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών όσο και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από τον δικτυακό τόπο www.leasetech.gr. Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της παγκοσμίως γνωστής και μιας εκ των ασφαλέστερων εταιρειών πληρωμών PayPal. Εναλλακτικά, οι πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω της πλατφόρμας πληρωμών Braintree, θυγατρικής εταιρείας της Paypal. Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να πληρώσει, είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού που ήδη διαθέτει στην PayPal, είτε κάνοντας χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος www.leasetech.gr, είναι του οργανισμού Let’s Encrypt Authority X3.

Σε όποιο σημείο του δικτυακού τόπου απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας & φορολογικά στοιχεία), υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256 bit. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τα οποία λαμβάνει η εταιρεία «LEASETECH Ο.Ε.» είναι μόνο ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & φορολογικά στοιχεία, του πελάτη. Αυτά διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο για λόγους τιμολόγησης, αποστολής παραγγελιών, αναζήτησης διευκρινήσεων ή αποστολής ενημερώσεων από την εταιρεία «LEASETECH Ο.Ε.». Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε ούτε διαχειριζόμαστε απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή λογαριασμών PayPal. Κανένας ιδιοκτήτης της εταιρείας «LEASETECH Ο.Ε.» αλλά και κανένας από τους υπάλληλους αυτής δεν έχει πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή λογαριασμών PayPal των πελατών.

Η «LEASETECHR Ο.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «LEASETECH Ο.Ε.» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.leasetech.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.leasetech.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της «LEASETECH Ο.Ε.» που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την «LEASETECH Ο.Ε.» επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο https://www.leasetech.gr/el/contact/. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παραγγελία και αγορά προϊόντων

Στον δικτυακό τόπο του www.leasetech.gr παρουσιάζονται αρκετές επιλογές προϊόντων προς εκμίσθωση. Κατά τη διαδικασία επιλογής προϊόντος ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει πολύ προσεκτικά τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το καθένα. Σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρινίσεις θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης πελατών στι τηλέφωνο 210 873 8000 ή με email στο support@leasetech.gr προτού προβεί σε κάποια αγορά.

Υπαναχώρηση Αγοράς

Έχετε δικαίωμα να μην προχωρήσετε στην αγορά επιλεγμένων προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον αλλάξατε γνώμη μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και εφόσον δεν έχει αποσταλεί το προϊόν σε εσάς, μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς στέλνοντας, εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή της παραγγελίας στον δικτυακό τόπο www.leasetech.gr,  e-mail στην διεύθυνση sales@leasetech.gr και εξηγώντας το λόγο που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία. Τότε επιβαρύνεστε με τραπεζικά έξοδα ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Εάν έχετε λάβει πληροφορίες ή σύνδεσμο προκειμένου να κατεβάσετε (download) το προϊόν που αγοράσατε, τότε δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας, επομένως δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς.

Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής που διατίθενται είναι οι εξής:

  • Χρήση πιστωτικής κάρτας: Κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας μέσω του δικτυακού τόπου όταν οριστικοποιήσετε την αγορά σας, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας www.leasetech.gr και της ασφαλούς διασύνδεσης με την εταιρεία πληρωμών Braintree, καταχωρείτε τα στοιχεία τις πιστωτικής κάρτας σας και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.
  • Χρήση λογαριασμού PayPal:  Κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας μέσω του δικτυακού τόπου όταν οριστικοποιήσετε την αγορά σας, οδηγήστε στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας πληρωμών PayPal, όπου καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο PayPal και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Εφόσον δεν θέλετε να προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να κάνετε κατάθεση του ποσού σε έναν από τους λογαρισμούς τραπεζών της εταιρείας «LEASETECH Ο.Ε.» αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας στο 2610 876 876.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης πρέπει να στείλετε με fax στο 2610 876 877 το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον δικτυακό τόπο www.leasetech.gr δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και για κάθε αγορά εκδίδεται υποχρεωτικά νόμιμο παραστατικό αγοράς. Κατά διαστήματα είναι πιθανόν να μη διατίθεται κάποιος από τους προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής.

Παράδοση προϊόντων – Έξοδα αποστολής – Καθυστερήσεις

Για κάθε παραγγελία που ολοκληρώνετε, ενημερώνεστε άμεσα για τον χρόνο παράδοσης με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι λόγοι που μπορεί να διαφοροποιούν το χρόνο παράδοσης κάθε προϊόντος έχουν να κάνουν με τυχόν διαθεσιμότητά του η πιθανές ρυθμίσεις και αναβαθμίσεις υλικολογισμικού.

Το κόστος αποστολής των προϊόντων υπολογόζεται αυτόματα και κυμαίνεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Παρέχεται και η δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων από το κατάστημα της εταιρείας, χωρίς ο πελάτης να επιβαρύνεται με έξοδα απόστολής.

Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση μελετών σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Τέλος, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Ενημερωτικά e-mail (Newsletters)

Το www.leasetech.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. To www.leasetech.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Βάλτε τη διεύθυνση αποστολής του www.leasetech.gr, newsletter@leasetech.gr στην ασφαλή λίστα σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας «LEASETECH Ο.Ε.», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Το www.leasetech.gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας. Η ενημέρωση από την εταιρεία «LEASETECH Ο.Ε.», γίνεται για όσο χρόνο επιθυμείτε.

Μετάφραση δικτυακού τόπου www.leasetech.gr

Πιθανή λειτουργία μετάφρασης του δικτυακού τόπου www.leasetech.gr που παρέχεται αυτόματα από την Google (http://translate.google.com), ή αλλη εταιρεία, είναι δυνατή εφόσον το επιλέξει ο χρήστης. Ενδέχεται κατά τη διαδικασία μετάφρασης να μην αποδίδονται επακριβώς ή να μην μπορούν να μεταφραστούν από την Ελληνική γλώσσα επακριβώς όλοι οι όροι και όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.leasetech.gr. Η επίσημη γλώσσα του δικτυακού τόπου είναι η Ελληνική και οποιαδήποτε χρήση ή συναλλαγή γίνεται μέσω αυτού ακολουθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις όπως αυτοί είναι διατυπωμένοι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε χρήστης ή πελάτης – αγοραστής νοείται  ότι μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις στην Ελληνική γλώσσα. Η ιστοσελίδα www.leasetech.gr παρέχεται επίσης στην Αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε πελάτες που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας βρίσκεται στην διεύθυνση www.leasetech.gr/en/ και γι’ αυτήν ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι χρήσης όπως διατυπώνονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση όμως που παρουσιαστεί διένεξη ή διαφοροποίηση ή παρερμηνεία οι όροι χρήσης που είναι επικρατέστεροι είναι αυτοί που διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα.

Let's keep in touch!

Let's keep in touch!

Fill in your e-mail below to receive updates on our services and interesting articles published in our blog.

Successful registration. In a few minutes you will receive a confirmation message. If you do not see it, check the junk mail (spam).